Halveringstider steroider

16 Den högsta halten av individuella OP utgjordes av TDCPP som uppmättes till 18 µg/vindruta. Eftersom halten av OP på vindrutor är beroende av bilens ålder, körsträcka och hur lång tid som gått sedan vindrutan tvättades senast är dessa data främst kvalitativa. Hartmann et al. (2003) har uppmätt halter av TCPP upp till 260 ng/m 3 i stillastående fordon. Oljeprodukter Mycket höga halter (mg/g) av organofosfater återfanns i oljor som används på flygplatsen (tabell 3). Högst var halten av TBP i en hydraulolja (Skydrol) med 190 mg/g (19 %!) men halterna av trikresylfosfat (TCP) i olja för turbinmotorer var också höga (6-12 mg/g). I de sistnämnda återfanns även mindre mängder TPP ( mg/g). TCP påträffades även i reglerolja från ett vattenkraftverk. Lägre halter av organofosfater påträffades i spillolja från personbilar, lastbilar och vägmaskiner ( µg/g). I spillolja från personbilar påträffades även TEHP. Tabell 3. Halter av OP (µg/g) i produktprov. Table 3. Content of OPs (µg/g) in product samples. Product sample TPP TEHP TBP TCP a Waste oil from cars < < Waste oil from lorries < < < Waste oil from road-making machines < < < Waste oil from tractors < < < < TurboSuper 10W-30 (engine oil) < < < < Agrol Mendo 46 Bio (hydraulic fluid) < < < < BP 2380 Turbo oil (airport) < < BP Turbo oil 2197 engine and accessory oil (airport) < < Mobile Jet Oil II Synthetic jet engine oil (airport) < < Kilfrost DF PLUS (80) (de-icing fluid, airport) < < < < Skydrol 500B4 (hydraulic fluid, airport) < < < Kilfrost ABC-2000 (de-icing fluid, airport) < < < < Binol Vegocool (hydro-electric power station) < < < < Mobil DTE Heavy medium oil (hydro-electric power station) < < < None of the other analysed OPs were detected in the oil samples (LOD µg/g). a Tricresyl phosphate (TCP) was semi-quantitatively determined against triphenyl phosphate. Snö Åtta av de analyserade organofosfaterna detekterades i snöprov tagna på olika avstånd från vägkosningen Kolbäcksvägen/ E4 (figur 6 samt tabell 4). Totalhalterna avtog med ökande avstånd från korsningen: 480 ng/kg på 2 m, 420 ng/kg på 100 m samt 170 ng/kg på 250 m avstånd. Halten i referensprovet var 140 ng/kg. Det var dock inte alla 15

Halveringstider steroider

halveringstider steroider

Media:

halveringstider steroider

http://buy-steroids.org